CanSat 2023/2024

CanSat to międzynarodowe wyzwanie Europejskiej Agencji Kosmicznej, podczas którego młodzież  konstruuje symulatory sond kosmicznych oraz przeprowadza za ich pomocą badania naukowe. Program zaczyna się od szkolenia, więc udział w nim może wziąć każdy. Zadania w drużynach są podzielone na wiele obszarów, takich jak: konstruowanie, programowanie, raportowanie, zbieranie i analiza danych, działania promocyjne i edukacyjne. Dzięki temu każdy może znaleźć zakres prac dopasowany do swoich zainteresowań. To bardzo interdyscyplinarny i holistyczny program, świetna szansa na integrację uczniów i budowanie kompetencji XXI wieku w tym pracy zespołowej i projektowej.

[українською мовою внизу]

Kto może wziąć udział w CanSat?

Do CanSatów zgłaszane są Zespoły uczniowskie przez swojego Opiekuna/kę.

Zespół powinien:

 • Składać się z od 4 do 6 osób w wieku 14-19 lat;
 • Członkowie/członkinie powinni być uczniami/uczennicami szkoły ponadpodstawowej;
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatelami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA;
 • Każdy zespół musi mieć opiekuna/kę.

Jeden opiekun/ka może zgłosić maksymalnie jeden zespół uczniowski, a jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego zespołu. Każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Nie ma limitu zespołów, pochodzących z jednej szkoły.

Szczegółowe zasady CanSat określa Regulamin, poniżej link do zeszłorocznego, nowy pojawi się niebawem, będzie się różnił datami, wymagania konkursowe pozostają bez zmian:

Regulamin Konkursu CanSat 2024

 

CanSat składa się z kilku etapów (dokładne daty zostaną podane w Regulaminie oraz zakwalifikowanym drużynom):

 • Rejestracja – wypełnienie przez opiekuna/kę formularza zgłoszeniowego publikowanego na tej stronie www co roku 1 września, rejestracja jest otwarta przez 3 tygodnie.
 • Informacja o zakwalifikowanych zespołach do 23 września. Zakwalifikowane Zespoły dostaną potwierdzenie drogą elektroniczną na adres Opiekuna wskazany w formularzu.
 • Szkolenie Wprowadzające online dla zakwalifikowanych zespołów (koniec września/początek października).
 • Raport I PDR- Projekt misji (październik).
 • Informacja o zespołach zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu – październik ( na podstawie Raportu I).
 • Warsztaty techniczne dla zakwalifikowanych zespołów (listopad)
 • Raport II CDR – Prototypowanie i budowanie CanSatów (styczeń/luty).
 • Raport III FDR – Raport końcowy i dokumentacja potwierdzająca budowę CanSata (marzec).
 • Informacja o zespołach zakwalifikowanych do finałów CanSat
 • Kampania Startowa – lot rakiety i zrzuty CanSatów (marzec/kwiecień)
 • Finał CanSat Online – prezentacje wyników badań i wyłonienie zwycięzców (kwiecień)

Instrukcja do tworzenia Raportów znajduje się tu: Design Documentation

Jak się zgłosić?

 • Rekrutacja rozpocznie się 1 września 2024 i potrwa do 23 września 2024.
 • Zespół zgłasza opiekun/opiekunka wypełniając formularz, link do formularza: FORMULARZ, zostanie on aktywowany 01.09.2024
 • Do wyzwania CanSat zostaną zakwalifikowane zespoły, których formularz zostanie wypełniony poprawnie i w terminie.
 • W formularzu należy określić wstępny plan na misję CanSata i zainteresowania badawcze zespołu.

 

Czym jest konstruowany przez młodzież CanSat?

Tak zwany CanSat to sonda badawcza mieszcząca się w pojemniku wielkości puszki po napoju. Jego zadaniem jest przeprowadzenie badań i eksperymentów podczas lotu rakietą i w trakcie opadania na spadochronie. Uczniowie i uczennice stają przed wyzwaniem umieszczenia w CanSacie wszystkich podstawowych systemów składających się na satelitę – zasilania, modułu komunikacji oraz komputera pokładowego.

Dzięki projektowi CanSat uczestniczące Zespoły doświadczają wszystkich faz profesjonalnego projektu kosmicznego od wyboru celów misji, finansowania, promocji, zaprojektowanie CanSata, integracji komponentów, testowania systemu, raportowania, przygotowania do startu po analizę uzyskanych danych naukowych.

W tym procesie uczniowie i uczennice:

 • uczą się poprzez doświadczanie,
 • przyuczają się do zawodów branży kosmicznej,
 • poszerzają wiedzę z przedmiotów STEM,
 • rozwijają kompetencje miękkie, takie jak praca grupowa, umiejętność komunikacji i prezentacji.

 

O założeniach CanSat mówi Przewodniczący Jury – Michał Gumiela.

 

Każdy CanSat musi odbyć dwie misje: podstawową (zebranie i analiza danych o ciśnieniu i temperaturze) oraz dodatkową (projektowaną przez Zespół). O obu misjach opowiada Grzegorz Gajoch.

Misje CanSata

 

Konstruowanie CanSata podlega kilku podstawowym ograniczeniom i wymogom. Sonda musi mieć konkretne rozmiary, musi być bezpieczna, a jej zasilanie powinno pozwolić na kilka godzin samodzielnej pracy. Poznajcie szczegóły.

Wymagania techniczne CanSata film

Regulamin Konkursu CanSat 2024

 

Pracując nad CanSatami, drużyny mogą użyć dostarczanych przez organizatora zestawów elektronicznych, zawierających podstawowe komponenty sondy badawczej. Z czego składa się zestaw CanSat Kit i jak go uruchomić możecie zobaczyć na filmie poniżej.

CanSat Kit film

CanSatKit_User_Manual_

 

Polskie sukcesy

Polscy uczniowie i uczennice już od kilku lat biorą udział w zawodach CanSatów. W 2013 roku sukces odniosła drużyna Kraksat z Krakowa, która zajęła pierwsze miejsce na europejskich finałach. W 2015 drużyna licealistów z tego samego miasta zajęła II miejsce w konkursie europejskim. Zwycięzcy polskiej edycji CanSat 2017, zespół CANpernicus z Torunia, osiągnęli sukces, zajmując trzecie miejsce. Z kolei w 2019 roku, zespół ArctowSky uzyskał na finałach eurpejskich nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcie naukowe. W 2021 roku kolejny sukces, OSATeam zdobyła nagrodę za najlepszego CanSata. W 2023 roku drużyna Dr0p dostała nagrodę za najlepszy całokształt pracy od Outreachu aż po prezentację końcową na Finałach Europejskich!

 

Strony ESA o CanSatach:

https://cansat.esa.int/

https://www.esa.int/Education/CanSat

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na cansat@kopernik.org.pl

 

Kreatywnych pomysłów, dużo cierpliwości, niszczenia setek prototypów! Powodzenia!

Partnerem projektów STEM jest Boeing.Boeing

 

 

 

Хто може взяти участь у конкурсі?

На конкурс CanSat свою команду учнів реєструє опікун/ка.

Вимоги до команди:

 • Мусить нараховувати від 4 до 6 осіб віком від 14 до 19 років;
 • Учасники повинні бути учнями/ученицями старших класів загальноосвітніх шкіл;
 • Щонайменше 50% учасників команди повинні бути громадянами країни-члена ESA або однієї з країн, що залучена до ESA;
 • Кожна команда мусить мати опікуна/ку.

Один опікун/ку може подати до участі лише одну команду учнів, а один учасник/ця може входити до складу тільки однієї команди. Кожна команда може податися на конкурс тільки один раз. Немає обмежень щодо кількості команд із однієї школи.

Детальні правила CanSat описані у Положеннях: Regulamin Konkursu CanSat 2024

Конкурс CanSat складається з кількох етапів (точні дати будуть повідомлені в Положенні про проведення конкурсу та безпосередньо командам, що пройшли відбір):

 • Реєстрація – заповнення опікуном/кою реєстраційної форми, що публікується на цьому сайті щороку 1 вересня, реєстрація відкрита протягом 3 тижнів.
 • Інформація про команди, що пройшли відбір, має бути надіслана до 23 вересня. Відібрані команди отримають підтвердження електронною поштою на адресу опікуна, вказану у формі.
 • Онлайнтренінг для відібраних команд (кінець вересня/початок жовтня).
 • Звіт I PDR – Проект місії (жовтень).
 • Інформація про команди, що пройшли до наступного етапу конкурсу – жовтень (на основі Звіту І).
 • Технічні майстеркласи для відібраних команд (листопад).
 • Звіт II CDR – Створення прототипів та CanSat (січень/лютий).
 • Звіт ІІІ FDR – Заключний звіт та підтверджуюча документація щодо CanSata (березень).
 • Інформація про команди, що пройшли до фіналу CanSat.
 • Кампанія старту – запуск ракети та посадка CanSat (березень/квітень).
 • Фінал конкурсу CanSat Online – презентації результатів досліджень та визначення переможців (квітень).

Інструкція складання звітів знаходиться за посиланням: Design Documentation

Як зареєструватися?

 • Реєстрація відкривається 1 вересня 2024 року і триває до 21 вересня 2024 року.
 • Команду реєструє та заповнює реєстраційну форму опікун/ка, форма за посиланням: FORMULARZ (буде активований 01.09.2024).
 • До участі в конкурсі будуть відібрані команди, які правильно і вчасно заповнять реєстраційну форму.
 • У реєстраційній формі потрібно окреслити попередній план місії CanSat та дослідницькі цілі команди.

У цьому процесі учні та учениці:

 • навчаються шляхом набуття досвіду,
 • навчаються професіям космічної галузі,
 • розширюють свої знання зі STEM-предметів,
 • розвивають «м’які» навички, такі як: робота в команді, комунікаційні та презентаційні навички.