Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego „ESERO-PL”, znajdującego się pod adresem internetowym www.esero.kopernik.org.pl (zwanego dalej „Portalem”). Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Portal został stworzony w ramach projektu European Space Education Resource Office (ESERO) przy współpracy Centrum Nauki Kopernik i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na potrzeby bieżącej obsługi Portalu właścicielem i administratorem Portalu jest Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 02/06 (zwane dalej „Administratorem”).
 3. Celem Portalu jest przekazywanie wszystkim zainteresowanym, w tym nauczycielom i jednostkom edukacyjnym informacji o aktualnych wydarzeniach edukacyjnych związanych z edukacją przyrodniczą a zwłaszcza tematyką związaną z kosmosem, udostępnianie materiałów, promocja European Space Agency (ESA), CNK i ESERO.
 4. Portal jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych programem ESERO oraz aktywnościami edukacyjnymi związanymi z naukami ścisłymi w zakresie dotyczącym przestrzeni kosmicznej. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Osoby prowadzące działania edukacyjne mają możliwość zarejestrowania się na Portalu uzyskując w ten sposób status zarejestrowanego Użytkownika Portalu.
 6. Zarejestrowani Użytkownicy mają dostęp do dodatkowych materiałów umieszczanych na Portalu w tym do scenariuszy lekcji a także pierwszeństwo w zapisywaniu się na warsztaty organizowane przez Centrum Nauki Kopernik związane z ESERO.
 7. Treści na Portalu mogą być zamieszczane jedynie przez Administratora.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 9. Strona internetowa Portalu działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady polityki prywatności dostępne są na stronie: www.esero.kopernik.org.pl.

II. REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Rejestracja na Portalu stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 2. W celu dokonania rejestracji koniecznie jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie: http://esero.kopernik.org.pl/?page_id=24.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z faktu podania błędnych lub fałszywych danych oraz nieprawidłowego adresu e-mail.
 4. Dane podane w formularzu mogą podlegać weryfikacji przez Administratora Portalu.
 5. Konto Użytkownika jest aktywowane przez Administratora. Użytkownik sam ustawia login oraz hasło.
 6. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Portalu.

III. DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie objętym formularzem, o którym mowa w sekcji II pkt.
 2. Regulaminu, może być niezbędne do korzystania z wybranych funkcjonalności Portalu. Przetwarzanie przez Administratora danych Użytkownika odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z2002 r. Nr .101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić pisemnie do Administratora na adres: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20 lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres e-mail esero@kopernik.org.pl.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości funkcjonowania Portalu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, utrudnieniami w dostępie do Portalu pozostającymi poza jego kontrolą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Portalu wynikające z braku zainstalowanych aktualizacji, braku programów służących do odczytania zamieszonych materiałów, niedostatecznie szybkiego łącza internetowego i innych problemów występujących po stronie Użytkownika.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.

V. REKLAMACJE

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: esero@kopernik.org.pl lub listownie na adres: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, z dopiskiem „ESERO-PL”.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jednak Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o kolejne 14 dni, w przypadku, gdy reklamacja wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2014 r.

VII. REGULAMINY PROJEKTÓW I PROGRAMÓW ESERO-Polska

 1. Regulamin wydarzenia Kosmos w Szkole 2022
 2. Regulamin konkursu ‚Prototypowanie kosmicznych zestawów pomocy dydaktycznych’.
 3. Regulamin Programu Ambasadorskiego Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska
 4. Regulamin Wydarzenia Kosmiczna Przygoda
 5. Regulamin wydarzenia ‚Warsztaty Wakacyjne Programu Ambasadorskiego Edukacji Kosmicznej’
 6. Regulamin Konkursu CanSat 2025

VIII. KLAUZULE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klauzula przetwarzania danych osobowych – warsztaty „Pixele w nieważkości – programowanie na stacji kosmicznej”
 2. Klauzula przetwarzania danych osobowych – jubileusz programu ambasadorskiego
 3. Klauzula przetwarzania danych osobowych – warsztaty projektowanie 3D Fusion360
 4. Klauzula przetwarzania danych osobowych – Kosmos w Szkole 2022
 5. Klauzula przetwarzania danych osobowych – Galaktyka kobiet
 6. Klauzula przetwarzania danych osobowych – warsztaty wakacyjne programu ambasadorskiego
 7. Klauzula przetwarzania danych osobowych – newsletter programu esero polska
 8. Klauzula przetwarzania danych osobowych – warsztaty kariera w sektorze kosmicznym
 9. Klauzula przetwarzania danych osobowych – warsztaty kariera w sektorze kosmicznym osoby niepełnoletnie
 10. Klauzula przetwarzania danych osobowych – Lekcje nie z tej Ziemi
 11. Klauzula przetwarzania danych osobowych – warsztaty wakacyjne programu ambasadorskiego