Regulamin

I WARUNKI OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego „ESERO-PL”, znajdującego się pod adresem internetowym www.esero.kopernik.org.pl(zwanego dalej „Portalem”).Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.Portal został stworzony w ramach projektuEuropean Space Education Resource Office(ESERO)przy współpracy Centrum Nauki Kopernik i Europejskiej Agencji Kosmicznej.Na potrzeby bieżącej obsługi Portalu właścicielem iadministratorem Portalu jest Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 02/06(zwanedalej „Administratorem”).

3.Celem Portalu jest przekazywaniewszystkim zainteresowanym, w tym nauczycielom i jednostkom edukacyjnyminformacji o aktualnych wydarzeniach edukacyjnychzwiązanych zedukacją przyrodnicza a zwłaszcza tematyką związaną z kosmosem, udostępnianie materiałów, promocja European Space Agency (ESA), CNK i ESERO.

4.Portal jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych programem ESERO oraz aktywnościami edukacyjnymi związanymi z naukami ścisłymi w zakresie dotyczącym przestrzeni kosmicznej. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

5.Osoby prowadzące działania edukacyjne mają możliwość zarejestrowania się na Portalu uzyskując w ten sposób status zarejestrowanego Użytkownika Portalu.

6.Zarejestrowani Użytkownicy mają dostęp do dodatkowych materiałów umieszczanych na Portalu w tym do scenariuszy lekcji a także pierwszeństwo w zapisywaniu się na warsztaty organizowane przez Centrum Nauki Kopernik związane z ESERO.

7.Treści na Portalu mogą być zamieszczane jedynieprzez Administratora.

8.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

9.Strona internetowa Portalu działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady polityki prywatności dostępne są na stronie: www.esero.kopernik.org.pl.

II.REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

1.Rejestracja na Portalu stanowi potwierdzenie zapoznania się iakceptacji Regulaminu.

2.W celu dokonania rejestracji koniecznie jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie:http://esero.kopernik.org.pl/?page_id=24.

3.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z faktu podania błędnych lub fałszywych danych oraz nieprawidłowego adresu e-mail.

4.Dane podane w formularzu mogą podlegać weryfikacji przez Administratora Portalu.

5.Konto Użytkownika jest aktywowane przez Administratora. Użytkownik sam ustawia login oraz hasło.

6.Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Portalu.

III.DANE OSOBOWE

1.Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie objętym formularzem, o którym mowa w sekcji II pkt. 2 Regulaminu, może być niezbędne do korzystania z wybranych funkcjonalności Portalu. Przetwarzanie przez Administratora danych Użytkownika odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z2002 r. Nr .101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).2.Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.3.KażdyUżytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić pisemnie do Administratora na adres: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20 lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres e-mail esero@kopernik.org.pl.IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA 1.Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości funkcjonowania Portalu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, utrudnieniami w dostępie do Portalu pozostającymi poza jego kontrolą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. 2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Portalu wynikające z braku zainstalowanych aktualizacji, braku programów służących do
3/3odczytania zamieszonych materiałów, niedostatecznie szybkiego łącza internetowego i innych problemów występujących po stronie Użytkownika.3.Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny zpostanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa. V.REKLAMACJE1.Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji wsprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.2.Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: esero@kopernik.org.pllub listownie na adres: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, z dopiskiem „ESERO-PL”.3.Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jednak Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużeniaterminu o kolejne 14 dni, wprzypadku, gdy reklamacja wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora.4.Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora.2.Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinienniezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu. 3.W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinienpowstrzymać się od zalogowania do Portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. 4.Regulamin wchodzi w życie z dniem 27sierpnia2014 r.