Climate Detectives 2019/2020

ESA Climate DetectivesClimate Detectives to projekt edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Uczniowie i uczennice mają za zadanie dokonać zmiany („make a difference”) w obszarze zrozumienia i ochrony klimatu na Ziemi. W tym celu mają za zadanie, obserwując swoje lokalne środowisko, zidentyfikować problem klimatyczny. Następnie zostaną poproszeni o zbadanie go. W tym celu  mogą wykorzystać dane dostępne z obserwacji satelitarnych, dane z pomiarów naziemnych, lub też wykonać własne pomiary, tworząc stacje badawcze! Na podstawie przeprowadzonego dochodzenia zespoły zaproponują sposób ograniczenia problemu a może nawet jego rozwiązania!

W toku prac liczymy na to, że zespoły dowiedzą się więcej o klimacie panującym na Ziemi, jako złożonym i zmieniającym się systemie, na który wpływ ma również działalność ludzka.

Projekt ma na celu rozwijanie i wzmacnianie umiejętności uczniów i uczennic w zakresie STEM (z j. ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dodatkowo ma za zadanie stymulować ich kreatywności, uczyć krytycznego myślenia i podejmowania inicjatywy w celu lepszego zrozumienia problemów klimatycznych i ich przyczyn. Ważnym aspektem jest przechodzenie pozytywnych zmian zachowań i postaw, które mogą mieć wpływ na rozwiązanie lub zminimalizowanie takich problemów teraz i w nadchodzącej przyszłości.

Zobaczcie co o zmianach klimatu mówią eksperci Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • Zespoły, których członkowie/członkinie mają między 8 a 15 lat (w momencie rejestracji)
 • Zespół powinien składać się z minimum 6 osób, do nawet całej klasy
 • Zespołem opiekować się musi nauczyciel/ka bądź mentor/ka, która to osoba będzie kontaktować się z ESERO w sprawach organizacyjnych.
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatel(k)ami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA

Członkowie/członkinie zespołu muszą spełniać jedno z poniższych wymagań:

 1. być uczniami/uczennicami szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z jednego z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z ESA;
 2. podlegać edukacji domowej;
 3. należeć do koła naukowego/klubu edukacyjnego, działającego w obrębie szkoły podstawowej.

Nie ma limitu liczby zespołów pochodzących z jednej szkoły, jednak jedna osoba opiekująca się zespołem może zgłosić maksymalnie trzy zespoły uczniowskie. Żadna osoba nie może należeć do więcej niż jednego zespołu. Każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Więcej szczegółów i zarys etapów konkursu!

Konkurs Climate Detectives składa się z trzech etapów:

 • Etap I –  Zidentyfikowanie lokalnego problemu klimatycznego (18 września – 21 października 2019)
 • Etap II – Zbadanie problemu i analiza zebranych danych (2 grudnia 2019 – 15 kwietnia 2020)
 • Etap III – Podjęcie próby zmiany, zaproponowanie rozwiązań problemu oraz podzielenie się wynikami (16 kwietnia – 13 maja 2020)

 

Etap I. Zidentyfikowanie lokalnego problemu klimatycznego (18 września – 31 października 2019)

W tej fazie zespoły zidentyfikują lokalny problem klimatyczny, który chciałyby zbadać jako „Climate Detectives”. Uczniowie i uczennice powinni zdefiniować problem na podstawie pytań, które wynikają z tematów poruszanych na zajęciach szkolnych i obserwacji w ich lokalnym środowisku. Zespoły będą musiały zaplanować harmonogram badań problemu, w tym zbieranie danych i w stosownych przypadkach, porównanie danych z różnych źródeł.

W swoim planie dochodzenia zespoły powinny:

 1. zidentyfikować problem i zadać pytanie badawcze;
 2. opisać lokalny problem klimatyczny / zagadnienie, które chcą zbadać (maksymalnie 150 słów);
 3. wyjaśnić, w jaki sposób planują zbadać zidentyfikowany problem klimatyczny oraz jakie dane planują zgromadzić i przeanalizować (maksymalnie 250 słów);

Termin nadsyłania propozycji projektów mija 31 października 2019 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać, w języku polskim, poprzez formularz dostępny tutaj.

Naukowcy i naukowczynie zajmujący się obserwacją Ziemi i klimatem przejrzą zaproponowane przez zespoły plany badań i przekażą swoją opinię wszystkim zespołom uczestniczącym w projekcie. (listopad 2019)

 

Etap II. Zbadaj problem klimatyczny (2 grudnia 2019 – 15 kwietnia 2020)

To czas, w którym uczniowie i uczennice będą zbierać, analizować i porównywać dane, aby wyciągnąć wnioski na temat problemu, który badają. Wykorzystanie danych jest obowiązkowe, aby projekt został zaakceptowany. Takimi danymi mogą być:

 • dane satelitarne uzyskane ze źródeł profesjonalnych, bądź dobrze sprawdzonych źródeł amatorskich,
 • dane naziemne uzyskane ze źródeł profesjonalnych, bądź dobrze sprawdzonych źródeł amatorskich,
 • dane uzyskane z pomiarów przeprowadzonych przez zespoły na podstawie zbudowanych przyrządów,
 • kombinacja wszystkich źródeł.

Podczas Etapu II. Europejska Agencja Kosmiczna lub w stosownych przypadkach, ESERO-Polska zorganizuje wydarzenia online, podczas których zespoły będą mogły spotkać się z osobami zajmującymi się badaniami klimatu oraz otrzymać dodatkowe informacje i wskazówki. (luty 2020)

 

Etap III. Dokonaj zmiany! (16 kwietnia – 13 maja 2020)

Wszyscy możemy coś zmienić! Na podstawie wyników swoich badań zespoły powinny zdecydować, jakie działania chcą podjąć – jako osoby indywidualne i jako grupy – w celu zmniejszenia/eliminacji problemu. Jednym z zadań konkursu będzie udostępnienie opracowanych wyników badań społeczności ESA Climate Detectives, korzystając z platformy udostępniania projektów. Będzie to zbiór ciekawych aktywności skierowanych na szczególną wrażliwość i potrzebę opieki nad naszą planetą a zarazem zbiór dobrych praktyk jak możemy dbać o Ziemię. W odpowiednim czasie przekażemy informacje o tym, w jaki sposób zespoły mogą udostępniać swoje wyniki.

Poza udostępnieniem wyników na platformie zachęcamy również, aby zespoły, mające już wiedzę na temat problemów dotykających w ich środowisko, podjęły akcję skierowaną na zmianę tego stanu rzeczy. Forma takiej akcji pozostaje w gestii samego zespołu, ale działania licznych grup klimatycznych, takich jak np. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny czy Obóz dla Klimatu, mogą stanowić cenne inspiracje.

Pod koniec tego etapu zespoły, które udostępniły swoje projekty, otrzymają ostateczną, pisemną informację zwrotną od naukowców.

Termin nadsyłania relacji z wprowadzanych zmian mija 13 maja 2020 roku.

Cały projekt zostanie podsumowany a zespoły otrzymają komentarze i informacje zwrotne od środowiska specjalistów z ESA (czerwiec 2020)

Jak przesłać zgłoszenie?

 • W etapie I (18 września – 31 października 2019), zespoły muszą się zarejestrować. W formularzu prosimy zawrzeć pytanie badawcze oraz plan badań i źródła danych, z których zespół będzie chciał skorzystać w celu zbadania wybranego przez siebie lokalnego problemu klimatycznego.  Termin zgłoszeń mija 31 października 2019 roku. 
 • W etapie II (2 grudnia 2019 – 15 kwietnia 2020),  drużyny prześlą analizę swoich danych i opis przeprowadzonych badań nad zdefiniowanym problemem (link zostanie podany razem z rozpoczęciem Etapu II). Termin nadsyłania projektów mija 15 kwietnia 2020 roku.
 • W etapie III (16 kwietnia – 13 maja 2020) drużyny starają się wcielić w życie zaproponowane zmiany i aktywności, mające na celu zniwelowanie skutków badanego problemu klimatycznego bądź prowadzą akcje społeczne, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy klimatyczne na naszej planecie. Opis swoich działań prześlą na specjalną platformę (link zostanie podany razem z rozpoczęciem Etapu III). Termin nadsyłania relacji mija 13 maja 2020 roku.
 • Zgłoszenia i opracowania powinny zostać przygotowane w języku polskim. Jedynie w ostatnim etapie wyzwania poprosimy o przetłumaczenie wyników badań, na potrzeby ich publikacji na platformie ESA.

Kilka wskazówek:

 • Pozyskiwanie i analiza danych satelitarnych może być prowadzona np. przy pomocy internetowego narzędzia EO Browser
 • Wszystkie materiały i projekty z wcześniejszych edycji konkursu znajdziecie tutaj
 • Wiele przydatnych informacji znajdziecie na dedykowanej konkursowi stronie w zakładce ESA Education

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Wszystkie pytania dotyczące wyzwania Climate Detectives prosimy kierować na adres  esero@kopernik.org.pl