Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej 2023 – przedłużamy termin przesyłania aplikacji!

Edukacyjny wszechświat, czyli zostań ambasadorem/ambasadorką ESERO-Polska!

Od pięciu lat prowadzimy Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej. W tym czasie koordynujemy pracę zespołu edukatorek i edukatorów w całym Kraju. Współpracują z nami osoby czynnie zaangażowane w edukację formalną jak i pozaformalną. Ambasadorzy i ambasadorki, wsparci o wiedzę i materiały ESERO, upowszechniają edukację kosmiczną ze swojej perspektywy, w społecznościach lokalnych, na wydarzeniach w Polsce, a także za granicą.

 


Przyszedł czas, aby poszerzyć nasze ambasadorskie grono!

Jeśli jesteś osobą zajmującą się na co dzień:

 • edukacją (szkolną bądź nieformalną)
 • nauką
 • szeroko pojętą inżynierią
 • realizujesz ciekawe projekty/lekcje/etc.

oraz na sercu leży Ci popularyzacja zagadnień związanych z edukacją kosmiczną, to właśnie o Ciebie nam chodzi!

25.08.2022 Warszawa Centrum nauki Kopernik Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska. 
Fot. Adam Kozak / Mediafot dla CNK

Dlaczego kosmos potrzebuje ambasadorów i ambasadorek?

Celem programu ambasadorskiego jest stworzenie „społeczności uczącej się” edukatorek i edukatorów, zwiększających wiedzę z zakresu nauk STEAM (z j. ang. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) i świadomość sektora kosmicznego w całym kraju.  Zależy nam na stawianiu i realizacji wspólnych celów, uwzględnieniu w działaniach ESERO-Polska różnorodnych punktów widzenia oraz pogłębienie kontaktu między ESERO-Polska a edukatorkami i edukatorami czy osobami „zajmującymi się kosmosem” zawodowo. Pragniemy pokazać odbiorcom naszych działań perspektywę osób doświadczonych w:

 • praktyce edukacyjnej: wykorzystujących kontekst kosmiczny, nowe technologie czy konstruowanie jako kluczowe elementy swoich działań, rozwijających edukację z zakresu STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics);
 • pracy naukowej: poruszającej zagadnienia, mogące sprawdzić się jako skuteczne narzędzia w rękach nauczycieli i nauczycielek do rozbudzania pasji wśród swoich podopiecznych;
 • projektach uczniowskich lub studenckich: w ramach których zdobyły one już umiejętności i wiedzę pozwalające im śmiało być specjalistkami i specjalistami w danych obszarach,
 • inżynierskich wyzwaniach: znających rzeczywistość pracy w dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorze kosmicznym, i mogące podzielić się doświadczeniami oraz refleksjami związanymi ze swoją pracą.

24.08.2022 Warszawa Centrum nauki Kopernik Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska. Fot. Adam Kozak / Mediafot dla CNK

Metoda uczenia przez działanie jest myślą przewodnią w ESERO-Polska, wokół której orbitują wszystkie nasze aktywności – chcielibyśmy, aby osoby mające doświadczenie w aktywnościach czy też projektach edukacyjnych aktywizujących młodzież – dzieliły się swoimi kompetencjami z szerokim gronem. Taką okazją jest właśnie program ambasadorski, podczas którego można poszerzyć zakres swojej działalności, dzięki m.in. wsparciu finansowemu, czy biorąc udział w naszych szkoleniach.

Oferujemy wsparcie finansowe działalności ambasadorskiej przez jeden rok, natomiast później zachęcamy zaangażowane osoby do utrzymania aktywności w ramach ambasadorów honorowych edukacji kosmicznej w formie grupy popularyzatorów, mogącej w przyszłości, m.in. poprzez status stowarzyszenia, realizować zewnętrzne projekty. Współpracę w kolejnych latach również prężnie rozwijamy.

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż nie jest koniecznością, aby osoby aplikujące uczestniczyły w dotychczasowych aktywnościach związanych z edukacją kosmiczną realizowanych przez nasze biuro. Kluczowe dla nas jest aktywne podejście do edukacji oraz motywacja do tworzenia i ciągłego wzrostu jakości materiałów trafiających do edukatorów i edukatorek, a następnie do uczniów i uczennic.


24.08.2022 Warszawa Centrum nauki Kopernik Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska. Spotkanie jubileuszowe z okazji 5-lecia programu. Program prowadzą ESA, ESERO-Polska, CNK. Podczas wydarzenia spotkali się ambasadorzy programu z całej polski – nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, działaczki i działacze na rzecz rozwoju nauk o kosmosie.
Fot. Adam Kozak / Mediafot dla CNK

Karty na stół – kryteria przyjmowania

Kryteria, którymi będziemy się posługiwać przy ocenie zgłoszeń, obejmują takie aspekty jak: doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/wykładów/zajęć pozalekcyjnych, doświadczenie w opiece nad projektami uczniowskimi w ramach uczniowskich klubów naukowych, olimpiad (z akcentem na projekty o dużej autonomii uczniów), oraz motywacja do udziału w programie.

Dokładniej kryteria opisane są w  dokumencie: kryteria oceny zgłoszeń

 • O wynikach rekrutacji wszystkie kandydujące osoby zostaną poinformowane drogą mailową, zgłoszenia należy przesyłać do dnia 8.01.2023. godz. 23:59.
 • Rozstrzygnięcie i wybór kandydatów/kandydatek zostanie ogłoszony nie później niż 16.01.2023.
Co możesz zyskać:
 • Finansowanie działalności na poziomie 4 tys. rocznie (umowa zlecenie)
 • Preferencyjny dostęp do wydarzeń ESERO-Polska (wykłady, warsztaty), oraz zasobów (np. pudełka edukacyjne)
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach trenerskich Centrum Nauki Kopernik
 • Formalną kwalifikację jako trenerów/mówców podczas wydarzeń ESERO-Polska
 • Pomoc przy organizacji autorskich wydarzeń edukacyjnych o tematyce kosmicznej
 • Wsparcie w rozwoju wiedzy z interesujących zagadnień sektora kosmicznego
 • Wsparcie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w środowiskach lokalnych
 • Kwantyfikowalny rozwój zawodowy
Czego będziemy oczekiwać:
 • Raz w miesiącu indywidualnego spotkania online z opiekunką programu ambasadorskiego
 • Raz na dwa miesiące zespołowego spotkania online z opiekunką programu ambasadorskiego i pozostałymi uczestnikami/uczestniczkami
 • Przygotowania i przeprowadzenia aktywności o tematyce kosmicznej w wybranych obszarach (zostaną one ustalone indywidualnie z każdą uczestniczką i uczestnikiem programu oraz będą omawiane i modyfikowane w trakcie roku, zgodnie z kierunkiem rozwoju każdego z edukatorów i edukatorek):
  • prowadzenie spotkań: warsztatów, wykładów, pikników naukowych, konkursów i tym podobnych o tematyce związanej z edukacją kosmiczną kierowanych do dzieci i młodzieży lub dorosłych, na szkolnych/publicznych wydarzeniach, prowadzone w formacie online lub stacjonarnie.
  • przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem scenariuszy ESERO-Polska dostępnych na stronie www programu, testy scenariuszy w codzienności szkolnej.
  • konsultacje i testy zasobów edukacyjnych będących w posiadaniu lub przygotowywaniu przez zespół ESERO.
  • współtworzenie aktywności razem z zespołem ESERO-Polska np. Kosmos w Szkole, O kosmosie przy kawie.
  • promowanie wyzwań Europejskiego Biura Edukacji ESA: Climate Detectives, Moon Camp, Astro Pi, CanSat oraz innych przygotowywanych i ogłaszanych przez Biuro ESA.
  • nawiązywanie współpracy z placówkami edukacyjnymi w celu zwiększania wiedzy na temat działalności edukacyjnej programu ESERO-Polska oraz przeprowadzania aktywności, mogą to być placówki: biblioteki miejskie, domy kultury, domy dziecka, pobliskie szkoły, ośrodki doskonalenia nauczycieli, fundacje, uczelnie wyższe itp.
  • możliwość wytworzenia zasobu edukacyjnego w trakcie trwania umowy (scenariusza lekcji, do zatwierdzenia i rozpowszechniania przez biuro ESERO-Polska).
  • rekomendacje z dotychczasowej pracy np. o wprowadzanych metodach nauczania online, wypracowanych metodach angażujących dzieci i młodzież w proces edukacyjny, w formie krótkiego tekstu.
 • Raport i krótką relację z każdego przeprowadzonego działania, w jednej z przykładowych formatów: foto relacja, film, krótki opis działania.

Uczestnictwo w programie nakłada pewne wymagania czasowe – związane z obecnością na wydarzeniach, przygotowaniem do nich, oraz przejazdami. Prosimy wziąć to pod uwagę podczas zgłoszeń.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 8 stycznia 2023 r. na adres esero@kopernik.org.pl, następujących dokumentów:

 • CV,
 • list motywacyjny z planem działań w ramach przystąpienia do programu ambasadorskiego – dokument do pobrania list motywacyjny
 • listę dotychczasowych działań pozwalającą ocenić doświadczenie w prowadzeniu zajęć: edukacyjnych, popularno-naukowych, projektów edukacyjnych – dokument do pobrania opis działań edukacyjnych
 • listę projektów edukacyjnych angażujących uczniów – opis wybranego, zorganizowanego dotychczas działania – dokument do pobrania opis projektów angażujących
 • zgodę na wykorzystanie danych oraz wizerunku na potrzeby rekrutacji w programie ambasadorskim edukacji kosmicznej – dokument do pobrania zgoda wykorzystanie wizerunku i danych osobowych
 • krótką biografię – dokument do pobrania biografia 
 • zdjęcie do umieszczenia na mapie programu ambasadorskiego: https://esero.kopernik.org.pl/program-ambasadorski/program-ambasadorski/

Zapraszamy do grona naszych ambasadorów i ambasadorek!