Zaproszenie do rejestracji w programie Ambasadorów Kosmicznych ESERO

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w programie Ambasadorów Kosmicznych ESERO-Polska! Celem programu jest uwzględnienie w działaniach ESERO-Polska punktu widzenia edukatorów oraz pogłębienie kontaktu między ESERO a edukatorami oraz pracownikami sektora kosmicznego. Priorytetem programu jest poszerzenie zasięgu działań promujących obszar STEM w edukacji. Pragniemy pokazać odbiorcom naszych działań perspektywę doświadczonych praktyków, wykorzystujących konstruowanie jako kluczowy element edukacji, a także zaangażowanych w projekty uczniowskie.

Ponieważ opiekują się Państwo Klubami Młodych Odkrywców bądź też używają zasobów ESERO podczas swojej pracy, są Państwo zaznajomieni z wykorzystaniem aktywizacji uczniów w procesie edukacji. Metoda uczenia poprzez działanie jest myślą przewodnią projektu ESERO, wokół której orbitują wszystkie nasze działania – chcielibyśmy, aby edukatorzy mający doświadczenie w projektach aktywizujących młodzież dzielili się swoimi kompetencjami z szerszym gronem.

Warto zaznaczyć, iż nie jest koniecznością, aby zainteresowany uczestniczył w dotychczasowych aktywnościach związanych z edukacją kosmiczną realizowanych przez ESERO. Kluczowe jest dla nas podejście metodyczne oraz motywacja do przyczyniania się do ciągłego wzrostu jakości materiałów trafiających do edukatorów i, finalnie, uczniów.

Poza działalnością popularyzatorską, chcemy uwzględnić naszych Ambasadorów w obradach Komitetu Doradczego ESERO-Polska, w którego skład wchodzić będą przedstawiciele instytucji finansujących ESERO-Polska, wybrani profesjonaliści sektora kosmicznego oraz edukatorzy.

Nasze działania mają charakter pilotażowy – w tym roku planujemy nawiązać współpracę z jedną osobą z grona opiekunów Klubów Młodych Odkrywców i/lub uczestników aktywności ESERO – mamy  nadzieję, że w kolejnych latach zaprosimy do współpracy więcej osób. Przy ocenie kandydatur brane pod uwagę będą takie aspekty jak: doświadczenie w opiece nad projektami uczniowskimi w ramach klubów, zawodów, olimpiad (z akcentem na projekty o dużej autonomii uczniów) oraz motywacja do udziału w programie.

Korzyści

  • Finansowanie na poziomie 3000 zł rocznie
  • Preferencyjny dostęp do wydarzeń ESERO-Polska (wykłady, warsztaty), oraz zasobów (np. pudełka edukacyjne)
  • Formalna kwalifikacja jako trenerów/mówców podczas wydarzeń ESERO-Polska
  • Pomoc ESERO przy organizacji autorskich wydarzeń edukacyjnych o tematyce kosmicznej
  • Kwantyfikowalny rozwój zawodowy

Obowiązki:

  • Dwa wystąpienia (warsztaty, bądź wykłady) rocznie na szkolnych wydarzeniach o tematyce kosmicznej
  • Wytworzenie jednego zasobu edukacyjnego rocznie (np. scenariusza lekcji; do zatwierdzenia i rozpowszechniania przez biuro ESERO-Polska)
  • Udział w corocznym spotkaniu Komitetu Doradczego (Advisory Committee) ESERO-Polska

Uczestnictwo w programie nakłada pewne wymagania czasowe – związane z obecnością na wydarzeniach, przygotowaniem do nich, oraz przejazdami. Prosimy wziąć to pod uwagę podczas zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do końca czerwca 2017 r. CV wraz z listem motywacyjnym na adres esero@kopernik.org.pl.